Lomprayah CAREER Fast, Safe, Convenient : The best way to explore the Gulf of Thailand!
Qualifications

มีความรู้ ความสามารถเบื้องต้น เกี่ยวกับการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทางด้าน ซอร์ฟแวร์ต่างๆ เน็ตเวิร์ก และฮาร์ดแวร์ คอยทดสอบระบบ จัดทำคู่มือการใช้งาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนการสอนผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ คอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบภายใน และ ติดต่อประสานงานต่าง ที่เกี่ยวกับงาน ด้านไอที  ระหว่างผู้ใช้งาน กับระบบ มีความคิดที่ทันสมัย และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา เพื่อ SUPPORT งานต่างสาขาได้

Job Description
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา ทำงานรวดเร็ว และ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา ตามสาขาต่างๆ ของบริษัท เพื่ออบรม และ support งานต่างๆ ของบริษัทได้
 • มีความตั้งใจในการทำงาน มีความคิดก้าวหน้า ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  และรู้จักพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประจำที่สาขากรุงเทพฯ (ถนนข้าวสาร บางลำภู) ทำงาน จันทร์ - เสาร์ และเดินทางระหว่างสาขาฯ ได้ตลอดเวลาแบบไม่มีเงื่อนไข
 • มีความรู้ และเข้าใจหลักการทำงานของระบบเว็บไซด์ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ และเข้าใจกระบวนการทำงานด้านโปรแกรมได้ดี
 • หากมีความรู้ ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับ การทำงาน ด้าน Database ,Desing and Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทดสอบระบบงานโปรแกรมต่างๆ ที่มีการพัฒนาระบบ ที่ใช้ภายในองค์กร
 • คอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ และ ติดต่อประสานงาน  ที่เกี่ยวกับงาน ด้านไอที  ระหว่างผู้ใช้งาน กับ ระบบ
 • จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัท
 • จัดทำเอกสารต่างๆ สื่อต่างๆ ภายในบริษัท รวมทั้งคู่มือ เกียวกับงานด้านโปรแกรม และงานในฝ่าย
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้าน Hardware, Software and Network เบื้องต้น
 • ส่งผลงานหรือโปแกรมที่เคยทำ มาในวันสัมภาษณ์ หากมี
 • การสัมภาษณ์มีการทดสอบงาน (ทฤษฎี)
 • ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่
How to apply?

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ทุกสาขา)  

หรือส่งข้อมูลการสมัครมาที่ 

 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
 • หรือ ติดต่อ คุณกิตติญา โดยตรง เพื่อพิจารณาสัมภาษณ์  cherry@lomprayah.com

ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์

***ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน***

 • เบอร์โทร บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ทุกสาขา)  
Qualifications

สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET 2008,2010 ด้วยภาษา VB และ สามารถใช้ database SQL SERVER 2000,2005 ได้ และสามารถออกแบบระบบ เก็บความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบดาต้าเบส ออกแบบเว็บฟอร์ม เขียนโปรแกรม เทสโปรแกรม ทำคู่มือการใช้งาน ตลอดจนการสอนผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ และเขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรม Dreamwerver flash Potoshop Illustrator ได้บ้างเพื่อพัฒนางานเว็บให้มีความสวยงามได้ และสามารถ ดูแล และ support ระบบภายในบริษัทที่เป็นทางด้าน Hardware, Software and Network เบื้องต้น ตลอดจนสามารถจัดทำเอกสารเกียวกับงานด้านโปรแกรม มีความคิดและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา เพื่อ SUPPORT งานต่างสาขาได้

Job Description
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากไม่มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้และศึกษาในการทำงานเองได้ (สามารถปฎฺบัติงานได้ทันที ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา ทำงานรวดเร็ว และ มีความรับผิดชอบสูง สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา ตามสาขาต่างๆ ของบริษัท
 • มีความตั้งใจในการทำงาน มีความคิดก้าวหน้า ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  และรู้จักพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประจำที่สาขากรุงเทพฯ และเดินทางระหว่างสาขาฯ ได้ตลอดเวลาแบบไม่มีเงื่อนไข
 • มีความสามารถในการใช้และเขียนโปรแกรม ASP.NET 2008,2010 ภาษา VB ,html ได้
 • มีความสามารถในการใช้ Database Sql server 2000,2005,2012,2014  ได้
 • หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Flash,Photoshop,Illustrator และมีเทคนิคในการออกแบบและทำเว็บได้สวยงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ส่งผลงานหรือโปแกรมที่เคยทำ มาในวันสัมภาษณ์ด้วย
How to apply?

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ทุกสาขา)  

หรือส่งข้อมูลการสมัครมาที่ 

 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com ,cherry@lomprayah.com

ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์

***ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน***

 • เบอร์โทร บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ทุกสาขา)  
Qualifications
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และ internet หรือโปรแกรมสำเร็จรูป ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานบริการลูกค้า ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ทุกสาขา)  
Qualifications
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และ internet หรือโปรแกรมสำเร็จรูป ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการติดต่อพบปะผู้คน (เอเย่นต์ต่างๆ) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
Qualifications
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานบริการลูกค้า
 • มีบัตรมัคคุเทศก์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
Qualifications
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ
 • รู้เส้นทางชุมพร-หัวหิน-กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
Job Description
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงานตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประสบการทำงาน(ถ้ามี)
 • ทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกัน
How to apply?
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • ที่อยู่ 26/61 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 
  โทร 077 447 310 ต่อ 121-122 
  (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.)
 • หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ e-mail : personal@lomprayah.com
Round trip
Oneway trip